The Legend of Yao Xiang Drama Cast, Plot, Trailer & More 2023 

The Legend of Yao Xiang Drama Cast, Plot, Trailer & More 2023 

The Legend of Yao Xiang Drama Cast, Plot, Trailer & More 2023

 • Drama: The Legend of Yao Xiang
 • Country: China
 • Language: Chinese
 • Season: 1
 • Status: Upcoming
 • Episodes: 45
 • Airs: 2023
 • Duration: 45 min.
 • Content Rating: Not Yet Rated
 • Native Title: 瑶象传奇
 • Also Known As: Yao Xiang Chuan Qi , Yao Xiang’s Legend
 • Director: Roger Lau, Lin Ji Dong
 • Genres: Military, Historical, Romance, Political

The Legend of Yao Xiang Drama Cast

Hou Meng Yao as Guo Yao Xiang

Qin Jun Jie as Li Chun [Prince of Guanling]

Han Cheng Yu as Li Xu

Ethan Yao as Ju Wen Zhen

Vera Zhang as Wei Yun

Fu Fang Jun as Pei Yun Ji / Wu Yun Ji

Zhu Yong Teng as Guo Yan

Li Ruo Jia as Ji Jiao

Bai Xue as Wu Ruo Shen

Xu Min as Li Shi

Shen Tao Ran as Wei Jiang

Lu Xing Yu as Li Song

Jiang Hong as Cui Jing

Xu Xin Yu as Qing Ning

Wu Jing Jing as Niu Xi

Yang Ming Na as Princess Sheng Ping

Huang Yi as Na Su

Li Ze as Tutu Cheng Cui / Ren Zhen [Eunuch]

Li Ang as Wu Shaoyang, Guo Wu

Vivian Xu as Zheng Miao Niang / Empress Xiao Ming

Zhou Yi Dan as [Yin eleventh mother]

Cheng Mu Xuan as Wang Bing Cai

Pan Yi Ze as Yan Shuo

Ben Wang as Guo Zhao

Zhang Cheng Yang as Ah Jin

Eric Zhang as Li E

Liao Zhen Hao as Li Yun / Prince Li

Elisa Ye as Guo Yu Se

Zhang Yun Hao as Prince Li Chen

Jiang Lai as Pei Du [Pei Yun Ji’s cousin]

DO NOT MISS: The Legend of Shen Li Drama Cast, Plot, Trailer & More 2023 

The Legend of Yao Xiang Drama Release Date

The release date of this drama is still not decided.

The Legend of Yao Xiang Drama Production

The shooting of this drama will start soon.

The Legend of Yao Xiang Drama Trailer

The trailer for this drama has not been out yet.

The Legend of Yao Xiang Drama Plot

The story follows Guo Yao Xiang, the daughter of an official, as she makes her way from the military barracks all the way up to the palace. As she continues to advocate for the people, her fate will become more and more intertwined with the destiny of the nation.

Since childhood, Guo Yao Xiang had a lot of run-ins with the law, so she was sent to Hezhong’s army in the middle of the Tang Dynasty to be trained as a soldier. There, she became skilled and gained a lot of notoriety for her service. As she takes on the responsibility of reassembling the Hezhong army, Yao Xiang transforms from a naïve young girl into an experienced general. Li Chun, the Prince of Guanling, and Yao Xiang, who later became his wife, were childhood sweethearts. Both Yao Xiang and Li Chun agree that the only way to bring peace back to the country is to battle against the common adversaries.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *