Painting Jianghu Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Painting Jianghu Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Painting Jianghu Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Drama: Painting Jianghu

Country: China

Language: Chinese

Season:1

Status: Upcoming

Episodes: 40

Airs: 2022

Duration: 45 min.

Content Rating: Not Yet Rated

Native Title: 画江湖之不良人

Also Known As: Hua Jianghu Zhi Bu Liang Ren , Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren , Hoa Giang Ho Chi Bat Luong Nhan , Wa Gong Wu Ji Bat Leung Yan , 畫江湖之不良人

Director: Wang Fei, Yi Zheng

Screenwriter: Wu Zheng, Li Zhe

Genres: Historical, Wuxia, Martial Arts

BREAKING NEWS: The New Dragon Gate Inn Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Painting Jianghu Drama Cast Name

 

Yang Xu Wen as Li Xing Yun

Rachel Momo as Ji Ru Xue

Cristy Guo as”Glass Fairy” Liu Li Xuan

Angel Zhang as Shang Guan Yun Que

Li Jun Chen as Zhang Zi Fan

Zhou Yi Wei as Yuan Tian Gang

Sophia Zhang as Chang Xuan Ling

Gan Ting Ting as Li Mao Zhen

Norman Chui as Li Si Yuan

Liu Chen Xi as Chi Meng

Shao Bing as Uncle Yang

Sun Bo Hao as Wen Tao

Yan Su as Chang Hao Ling

Mikan Ryu as Zhong Xiao Kui

Yuen Qiu as Granny Meng

Liu Yu Qi as Fan Yin Tian

Na Zhi Dong as Wang Yan Zhang

Song Ning as Li Chun Feng

Jiang Shi Meng as Qing Guo

Li Jun Mo as Yang Yan

Morni Chang as Zhang Xuan Ling

Shi Zhao Qi as Li Ke Yong

Chi Jia as Li Cun Xu

Zhang Heng Rui as Li Cun Xiao

Qiu Xiao Chan as Miao Cheng Tia

Dong Li Wu You as Li Xing Yun (Young)

Marco Chang as Li Si Zhao

Wang Pei Lu as Li Cun Zhong

Elena Zheng as Li Cun Ren

Liu Jin Shan as Zhu Wen

Gina Gao as Shi Yao

Yan Yan as Qing Cheng

YOU MAY LIKE THIS: A Forbidden Marriage Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Painting Jianghu Drama Release Date

 

The release date of this drama has not been decided yet.

 

Painting Jianghu Drama Production

 

The shooting of this drama will start in 2022.

HERE MORE: Shanghai Picked Flowers Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Painting Jianghu Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022
Painting Jianghu Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Painting Jianghu Drama Summary Plot

 

The story takes place during the Tang Dynasty. It tells us the story of a secret government agency that wants a secret weapon called the dragon sword. In order to do that the government hired two great martial artists, leaving their kids alone. They were taken in by Elder Yang who taught them martial arts. They set their journey to uncover the conspiracy of the secret government and also meet the love of their lives Cai Wen Jing and Fan Shi Qi.

 

1 thought on “Painting Jianghu Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022”

  1. Pingback: Que Sera, Sera Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022 - Kfanhub

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *