Love Without a Trace Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Love Without a Trace Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Love Without a Trace Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

 

Drama: Love Without a Trace
Country: China
Language: Chinese
Status: Upcoming
Season:1
Episodes: 46
Airs:
Duration: 45 min.
Content Rating: Not Yet Rated
Native Title: 爱无痕
Also Known As: Ai Wu Hen,
Director: Zhou Yuan Zhou, Yin Tao
Producer: Zhu Kai
Genres: Historical, Romance
Tags: Friends To Enemies, Tang Dynasty

BREAKING NEWS: The Crack of Dawn‎ Drama Release Date, Cast Name Summary Plot 2022

Love Without a Trace Drama Cast Name

 

Tong Li Ya as Chen Lian Xing
Yang Shuo as Tang Xiao Cheng
Peng Guan Ying as Zhang Jun Xiang
Tong Da Wei as Tong Tian Qing
Xiao Han as Fu Rong
Yue Yao Li as Fu Ji
Shu Yao Xuan as Hu Yue Kun
Li Guang Fu as Master Chen
Bao Tian Qi as Murong Ping
Li Dai Kun as Deng Weng Guang
Li Xi Rui as Chen Wan’er
Jiang Bing as Li Dian Chen
Na Jia Wei as Peng Shan / Peng Yu
Wang Xiu Ze as Wu De
Maggie Huang as Tong Ling
Liu Yu Qi as Yue’er
Zhang Zhi Lu as Tang Zhen Bang
Neno Ren as Xu Ming Yi
Wang Ye as Miao Wen Lin
Guan Yue as Tong Yue Jiao
Zhong Ming as Tang Xiao Cheng
Tie Zheng as Wang Cheng Zhen
Dalai Harihu as Yang Zhen
Lin Xue Piao as Wang Bijun

YOU MAY LIKE THIS: Growing Pains of Swordsmen Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Love Without a Trace Drama Release Date

 

The release date of this drama is not decided yet.

Love Without a Trace Drama Production

The shooting of the drama will start in 2022.

HERE MORE: Unexpected Falling Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Love Without a Trace Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022
Love Without a Trace Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Love Without a Trace Drama Summary Plot

 

The drama is about the Tang dynasty where the Five Dynasties and the Ten Kingdoms fight for the country’s throne. Tang Xiao Cheng is a wealthy young master.

He joins the war so he can build a better world for his lover Shen Lian Xing. But the battlefield made him a conspiring and violent man.
He broke up with his lover and become an enemy to his good friend Zhang Jun Xiang.

2 thoughts on “Love Without a Trace Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022”

  1. Pingback: Blooming Days Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022 - Kfanhub

  2. Pingback: Fu Tu Yuan Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022 - Kfanhub

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *