Heroes Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Heroes Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Heroes Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

 

Drama: Heroes

Country: China

Language: Chinese

Season:1

Status: Upcoming

Episodes: 40

Aired: 2022 -?

Original Network: Tencent Video

Content Rating: Not Yet Rated

Native Title: 说英雄谁是英雄

Also Known As: Say Hero Who is Hero, Shuo Ying Xiong Shei Shi Ying Xiong

Director: Li Mu Ge

Producer: Fang Fang

Screenwriter: Shuang Cheng

Genres: Historical, Romance, Wuxia

BREAKING NEWS: A Child Who Can Die Movie Release Date Cast name & Summary Plot 2022

Heroes Drama Cast Name

 

Joseph Zeng as Wang Xiao Shi

Yang Chao Yue as Wen Rou

Liu Yu Ning as Bai Chou Fei

Baron Chen as Su Meng Zhen

Meng Zi Yi as Lei Chun

Sun Zu Jun as Fang Ying Kan

Gallen Lo as Prime Minister Cai

Jiang Kai as Zhu Ge Shen Hou

Zhang Gong as Liu An Shi

Hu Chun Yong as Emperor

Wang Kun as Ya Xiong

Shi Chen Wei as Lei Tian

Li Yi Ning as Long Xiao Qing

YOU MAY LIKE THIS: Que Sera, Sera Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Heroes Drama Release Date

The release date of this drama has not been decided yet.

Heroes Drama Production

The shooting of this drama will start in 2022.

HERE MORE: The Wind Blows From Longxi Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Heroes Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022
Heroes Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022

Heroes Drama Summary Plot

The drama is about a young man named Wang Xiaoshi. He has traveled down mountains where he met Bai Choufei, Wen Rou, Su Mengzhen, and Lei Chun and became friends with him. In Jianghu’s world slowly he became a hero.

2 thoughts on “Heroes Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022”

  1. Pingback: The Corridor Pavilion Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022 - Kfanhub

  2. Pingback: Young Blood 2 Drama Release Date, Cast Name & Summary Plot 2022 - Kfanhub

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *